Процесуално представителство

 • Защита във всички категории граждански спорове в съдилища и арбитражни съдилища
 • Защита и представителство в административни производства

Търговско право

 • Консултации по търговско-правни въпроси
 • Представителство при организиране и провеждане на общи събрания на съдружници, управителни органи, учредителни събрания и други, както и изготвяне на протоколи, заповеди, решения и други документи в тази връзка
 • Корпоративно преструктуриране
 • регистрации на всички видове търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел;
 • промяна на вписани обстоятелства, обявяване на ГФО, вписвания в Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието;
 • консултации, преговори, подготовка и изготвяне на различни видове договори;
 • съдействие при различни видове търговски производства;
 • преобразуване на търговските дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне
 • ликвидация и прекратяване на търговци
 • несъстоятелност на търговски дружества

Вещно право и недвижими имоти

 • due diligence на сделки с недвижими имоти
 • проверка на документи, анализиране на “правната история” на имот, планиране на придобивания, отчуждавания, оптимизация на данъци и разноски, проекти на договори и нотариални актове, ангажиране на нотариус, оценители, застрахователна компания
 • участие в преговори, свързани със сключване на сделки с недвижими имоти, изследване на собственост, статут, наличие/липса на тежести;
 • изготвяне на предварителни договори, нотариални актове, ипотеки, съдействие при снабдяването с всички изискуеми от закона документи за нотариалното изповядване на сделката, представителство пред нотариус;
 • защита на правото на собственост по съдебен ред (ревандикационен иск, негаторен иск, владелчески искове);
 • доброволна и съдебна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти;

Данъчно право

 • Обжалване на действия и актове на Национална агенция по приходите (НАП) и Национален осигурителен институт (НОИ) по административен и съдебен ред.
 • Подготовка на правни документи и представителство пред НАП и НОИ по повод на ревизии и съдебни дела.
 • Разработване на стретегии за оптимизация на данъчните задължения в бизнеса и отделни трансакции.

Трудово право

 • правни консултации, становища и процесуално представителство при трудови спорове, съкращения, уволнения, дела за отмяна на незаконно уволнение, възстановяване на работа, обезщетение при незаконно уволнение, поправяне основанието за прекратяване на трудово правоотношение.
 • Изготвяне на трудови досиета, регистри, трудови договори, декларации и съгласия и всички документи и книжа, свързани с трудовото правоотношение между работник и работодател;
 • Уреждане на спорове при трудова злополука, имуществена отговорност и др.
 • Целта на дружеството е решаване на възникналите трудови спорове на ниво преговори и постигане извънсъдебни решения, а когато това е невъзможно – предоставяме комепетентна процесуална защита и представителство.

Административни процедури

 • Устройство на територията – обсъждане и приемане на общи и подробни устройствени планове, промяна на предназначение на земи, промяна на начин на трайно ползване.
 • Обществени поръчки – изготвяне на документи и процедури по Закона за обществените поръчки, адвокати от дружеството са вписани в Списъка за външни експерти при Агенцията по обществени поръчки.
 • Проекти за финансиране на частни и публични проекти по програми на Европейски съюз – изготвяне на документация и съгласуване.
 • Предварително проучване на търговски марки, заявки, национални и международни регистрации, марка на общността, защита и опозиция на търговски марки.
 • съдействие за издаване на различни административни актове, включително сертификати, лицензии и разрешителни;
 • съдействие за придобиване на разрешителни и лицензии;
 • регистрационни процедури.
 • Защита и опозиция на търговска марка

Обществени поръчки

 • Обжалване, представителство и защита пред Комисия за защита на конкуренцията, процесуално представителство по съдебен ред
 • Адвокат Мартин Янков е вписан като външен експерт в Агенцията по обществени поръчки.