ДО 31 МАРТ НЕРАБОТЕЩИТЕ ДРУЖЕСТВА ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

      Търговските дружества, които не са извършвали дейност през 2017 година, няма да подават годишни данъчни декларации в Националната агенция по приходите. До 31 март, те са длъжни да обявят липсата на дейност в Търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерството на правосъдието, както и в Националния статистически институт.

      Съгласно чл.38, ал.9 от Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2018г., разпоредбите за публикуване на годишните финансови отчети на предприятията не се прилагат за:

      „1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и

  1. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат“.

      Цитираната разпоредба изрично уточнява, че публикуването в Търговския регистър към Агенция по вписванията на декларациите за нулева дейност, се извършва без заплащане на такса.

      В Търговския регистър следва да се представи:

  1. попълнено заявление по образец съгласно приложение № Г2 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
  2. Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството в свободен текст и
  3. Декларация по чл.13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър.

     Друго важно уточнение е, че това заявление се подава или от представляващия търговеца или от упълномощен адвокат, като в последния случай се представя и адвокатско пълномощно. Заявител не може да е счетоводител/съставител на годишния финансов отчет, защото такъв отчет няма.

      От Търговския регистър уведомяват, че „При подаване на заявлението по електронен път информационната система позволява да бъде подписано, независимо от уведомителното съобщение за дължима държавна такса“.