АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ШОПОВ И ЯНКОВ“ ПРЕДСТАВЛЯВА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС В ДЕЛОТО ЗА „ВИНЕТКИТЕ“

           Адвокатско дружество „Шопов и Янков“ защити интересите на членовете на сдружение Силна икономика лоялна алтернатива в приключилото пред Върховен административен съд  дело против § 1 от Постановление № 317/17.11.2015г. на Министерския съвет на Република България, за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на МС на РБ (обн. ДВ бр. 79 от 2008, изм. и доп. бр.101 от 2008, бр. 3, 100 и 102 от 2009г., бр. 82 от 2010г., бр. 26 от 2011 и бр. 94 от 2012г.), в частта, в която се изменя таблицата по чл. 25 относно годишната винетна такса за пътни превозни средства /ППС/ с българска регистрация от категория 3 (обн. ДВ бр.91/24.11.2015г., в сила от 10.12.2015г.).

           Екипът ни, ангажиран със съдебното производството, успя със съответните доказателствени средства /компютърна експертиза, представяне на компютърни разпечатки и др./, да установи по категоричен начин и убеди в доводите си върховните съдии, че датата на публикуване на мотивите за необходимостта от повишаване на годишната винетна такса не отговаря на твърдяната от МРРБ, с което обществеността е била лишена от възможност да се запознае и се противопостави или вземе становище по тези мотиви и повишената такса.

           В резултат на професионалната адвокатска защита и единна позиция на жалбоподателите, ВАС ОТМЕНИ Постановление на Министерския съвет № 317 от 17.11.2015г. (обн. ДВ бр.91/24.11.2015г., в сила от 10.12.2015г.) за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на МС на РБ (обн. ДВ бр. 79 от 2008, изм. и доп. бр.101 от 2008, бр. 3, 100 и 102 от 2009г., бр. 82 от 2010г., бр. 26 от 2011 и бр. 94 от 2012г.). Решението подлежи на обжалване.