ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ЖАЛБА НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ШОПОВ И ЯНКОВ“ ЗА ТОЧНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА И РАЗВИТИЕТО НА ПРАВОТО

1. Има ли право ловна дружина да вземе решение за преместването си от едно ловно сдружение в друго и да свика и проведе собственото си общо събрание при спазване на разпоредбите, предвидени в Устава на ловното сдружение, в което членува?

2. Необходимо ли е одобрението на Управителния съвет на ловното сдружение, за да породи действие решението на Общото събрание на ловната дружина за прекратяване на членуването в ловното сдружение и за преминаване на дружината към друго ловно сдружение?

Това са двата основни въпроса, по които Второ отделение на Търговска колегия на Върховен касационен съд (ВКС) се произнесе по т.д. 903/2020г., образувано въз основа на касационна жалба на Адвокатско дружество „Шопов и Янков“. Предмет на обжалване е решение на Апелативен съд Велико Търново, потвърждаващо решение на Окръжен съд Велико Търново, в които се развиват изводи, че:

1. За преместване на ловна дружина от едно ловно-рибарско сдружение в друго е необходимо да се свика общо събрание на дружината от Управителния съвет на сдружението, вместо от органите на ловната дружина;

2.   За да произведе действие взетото решение от общото събрание на ловната дружина, то следва да е одобрено от Управителния съвет на сдружението;

3. Необходимо е да са направени нарочни изявления на всеки от членовете на ловната дружина за прекратяване на членственото им правоотношение с ловното сдружение като условие ловната дружина да вземе решение за преминаване в друго ловно сдружение.

Според съдиите от Второ отделение, Търговска колегия на ВКС посочените изводи са незаконосъобразни, в резултат на което постановиха Решение № 60115 от 29.07.2022г., с което отмениха решението на Апелативен съд Велико Търново и потвърденото с него решение на Окръжен съд Велико Търново, решиха делото по същество в полза на касационния жалбоподател и дадоха следните отговори на поставените правни въпроси:

1. „Ловната дружина има право да вземе решение за преместването си от едно ловно сдружение в друго като свика чрез ръководството си и проведе собственото си общо събрание при спазване на разпоредбите, предвидени в устава на ловното сдружение, в което членува, доколкото те не противоречат на ЗЛОД и ППЗЛОД“.

 2. „За да породи действие решението на Общото събрание на ловната дружина за преминаването й към друго ловно сдружение, не е необходимо одобрение на Управителния съвет на ловното сдружение (вкл. когато устава на сдружението предвижда това), а решение за приемането й от ръководния орган на ловното сдружение, в което дружината преминава.“

С пълния текст на решението можете да се запознаете тук: http://www.vks.bg/pregled-akt?type=ot-delo&id=66038467021EAC80C225888E004294BE

Leave a Reply

Your email address will not be published.