Адвокатско дружество „Шопов и Янков“ публиква своя годишен финансов отчет за 2019г. съгласно изискваията на чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството във връзка с § 33 от ПЗР на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците. Отчетът е достъпен тук:ГФО-2019.

Адвокатско дружество „Шопов и Янков“ публикува своя годишен финансов отчет за 2017г. съгласно изискванията на чл.40, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството. Отчетът е достъпен тук: ГФО-2017

      Търговските дружества, които не са извършвали дейност през 2017 година, няма да подават годишни данъчни декларации в Националната агенция по приходите. До 31 март, те са длъжни да обявят липсата на дейност в Търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерството на правосъдието, както и в Националния статистически институт.

      Съгласно чл.38, ал.9 от Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2018г., разпоредбите за публикуване на годишните финансови отчети на предприятията не се прилагат за:

      „1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и

  1. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат“.

      Цитираната разпоредба изрично уточнява, че публикуването в Търговския регистър към Агенция по вписванията на декларациите за нулева дейност, се извършва без заплащане на такса.

      В Търговския регистър следва да се представи:

  1. попълнено заявление по образец съгласно приложение № Г2 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
  2. Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството в свободен текст и
  3. Декларация по чл.13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър.

     Друго важно уточнение е, че това заявление се подава или от представляващия търговеца или от упълномощен адвокат, като в последния случай се представя и адвокатско пълномощно. Заявител не може да е счетоводител/съставител на годишния финансов отчет, защото такъв отчет няма.

      От Търговския регистър уведомяват, че „При подаване на заявлението по електронен път информационната система позволява да бъде подписано, независимо от уведомителното съобщение за дължима държавна такса“.

           Адвокатско дружество „Шопов и Янков“ защити интересите на членовете на сдружение Силна икономика лоялна алтернатива в приключилото пред Върховен административен съд  дело против § 1 от Постановление № 317/17.11.2015г. на Министерския съвет на Република България, за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на МС на РБ (обн. ДВ бр. 79 от 2008, изм. и доп. бр.101 от 2008, бр. 3, 100 и 102 от 2009г., бр. 82 от 2010г., бр. 26 от 2011 и бр. 94 от 2012г.), в частта, в която се изменя таблицата по чл. 25 относно годишната винетна такса за пътни превозни средства /ППС/ с българска регистрация от категория 3 (обн. ДВ бр.91/24.11.2015г., в сила от 10.12.2015г.).

           Екипът ни, ангажиран със съдебното производството, успя със съответните доказателствени средства /компютърна експертиза, представяне на компютърни разпечатки и др./, да установи по категоричен начин и убеди в доводите си върховните съдии, че датата на публикуване на мотивите за необходимостта от повишаване на годишната винетна такса не отговаря на твърдяната от МРРБ, с което обществеността е била лишена от възможност да се запознае и се противопостави или вземе становище по тези мотиви и повишената такса.

           В резултат на професионалната адвокатска защита и единна позиция на жалбоподателите, ВАС ОТМЕНИ Постановление на Министерския съвет № 317 от 17.11.2015г. (обн. ДВ бр.91/24.11.2015г., в сила от 10.12.2015г.) за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на МС на РБ (обн. ДВ бр. 79 от 2008, изм. и доп. бр.101 от 2008, бр. 3, 100 и 102 от 2009г., бр. 82 от 2010г., бр. 26 от 2011 и бр. 94 от 2012г.). Решението подлежи на обжалване.

           С пълният текст на решението можете да се запознаете тук:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/7aae57c7e7688d66c2257fe20022d204?OpenDocument